Stanovy

registrované na Ministerstve vnútra SR - 7.júla 2011
v evidencii na MV SR - TU


Stanovy občianskeho združenia GODOT PROJEKT

Čl. 1
NÁZOV, PÔSOBNOSŤ A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1.1. Názov občianskeho združenia: Godot Projekt (ďalej len Združenie)
1.2. Združenie je nezisková, nepolitická, dobrovoľná,  mimovládna organizácia.
1.3. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky. Svoju činnosť môže vyvíjať aj v inej krajine v súlade s jej právnymi predpismi.
1.4. Sídlo Združenia: Vajanského 31, 91701, Trnava
1.5. Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

Čl. 2
POSLANIE A CIELE

2.1. Poslaním Združenia je prehlbovanie vzájomnej medziľudskej solidarity a hľadanie konštruktívnych alternatív komunitnej spolupráce s dôrazom na využívanie a prezentáciu kultúrnych hodnôt a sprístupňovanie a propagáciu bicyklovej prepravy pri plnom rešpektovaní právnych predpisov a legislatívy Slovenskej republiky.

Základnými cieľmi Združenia sú hlavne:

- využívanie fotografie, výtvarného umenia, písaného slova, hudby, ale i iných foriem umenia na podporu sociálnych, enviromentálnych, kultúrnych, ľudsko-právnych a humanitárnych aktivít neziskových subjektov, ktoré na lokálnych úrovniach vyvíjajú aktivity prispievajúce k eliminácii problémových situácií a svojou činnosťou priamo reagujú na potreby,  ktoré v komunite vznikli
- aktívna spolupráca s umelcami, inými neziskovými subjektami,  s jednotlivcami, ktorí o to prejavia záujem a s komunitne orientovanými podnikateľskými subjektami za účelom vzájomného spolupodielania sa na prehlbovaní medziľudskej solidarity a na podpore všeobecne prospešných komunitných projektov
- podpora a propagácia bicyklovej prepravy
- aktívne vystupovanie na podporu ľudských práv
- podpora komunitnej angažovanosti
- prezentácia a šírenie kultúrnych a umeleckých hodnôt
- prezentácia a propagácia lokálneho umenia
- podpora trvalo udržateľného rozvoja a recyklácie

2.2. V záujme napĺňania poslania Združenia sa ciele Združenia zameriavajú na vykonávanie týchto činností :

- finančná a informačno - propagačná podpora aktivít,  formálnych aj neformálnych neziskových subjektov, ktoré svojou dobrovoľnou, neziskovou činnosťou reagujú na potreby lokálnych komunít
- vydavateľská činnosť
- vysielanie prostredníctvom vlastného neziskového, nekomerčného internetového rádia
- prijímanie, recyklácia a prenájom starších bicyklov
- vzdelávanie v oblasti využitelnosti, opráv, udržiavania a konštruovania bicyklov a ich následná bezplatná, alebo nízkonákladová distribúcia, zo zameranim na deti hlavne z rodín poznačených hmotnou núdzou alebo rôznymi formami sociálnej exklúzie.
- prijímanie, recyklácia a distribúcia starších kníh, hlavne pre účely detských domovov, resocializačných zariadení, domovov sociálnych služieb a podobne
- organizovanie petičných aktivít
- organizovanie kultúrnych a edukačných podujatí
- vyhlasovanie verejných zbierok
- organizovanie humanitárne zameraných aktivít

Čl. 3
ORGÁNY

Orgánmi Združenia sú:

- Valné zhromaždenie
- Správna rada
- Predsedníctvo Združenia

Štatutárnym zástupcom Združenia je Riaditeľ Združenia.

Čl. 4
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

4.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a tvoria ho všetci členovia Združenia.
4.2. Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať o jeho rozhodnutiach.
4.3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov.
4.4. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
4.5. Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne Predseda Správnej rady Združenia písomnou, alebo elektronickou pozvánkou, zaslanou všetkým členom združenia aspoň 10 dní vopred.
4.6. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

- prijímať a meniť stanovy Združenia
- voliť a odvolávať členov Správnej rady
- rozhodovať o záležitostiach strategického významu
- rozhodovať o zlúčení s iným občianskym združením, alebo dobrovoľnom rozpustení Združenia
- potvrdzovať rozhodnutie Správnej rady o vzniku členstva
- rozhodovať o iných záležitostiach, v ktorých si Valné zhromaždenie presadí právo rozhodovať

Čl. 5
PREDSEDNÍCTVO ZDRUŽENIA

5.1. Predsedníctvo Združenia je výkonným orgánom Združenia, ktorý riadi jeho činnosť.  Členovia Predsedníctva volia zo svojho stredu Riaditeľa Združenia
5.2. Predsedníctvo Združenia je zložené z Riaditeľa Združenia a troch členov Predsedníctva
5.3. Riaditeľ sa volí formou hlasovania. O jeho voľbe rozhoduje nadpolovičná väčšina členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov sa hlasovanie zopakuje na ďalšom, na tento účel zvolanom zasadnutí Predsedníctva, najneskôr v priebehu tridsiatich pracovných dní. 
5.4. Pri voľbe Riaditeľa musia byť prítomní všetci členovia Predsedníctva.
5.5. Ak sa nepodarí Riaditeľa zvoliť ani v priebehu troch na tento účel zvolaných zasadnutiach, rozhodne o jeho zvolení Správna rada
5.6. Predsedníctvo Združenia je volené a odvolávané Správnou radou, ktorej sa zároveň aj zodpovedá
5.7. Predsedníctvo Združenia sa schádza minimálne raz za 6 mesiacov, zvoláva ho Riaditeľ Združenia podľa potreby, alebo ak o to požiada aspoň jeden člen predsedníctva.
5.8. Predsedníctvo združenia rozhoduje hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas Riaditeľa Združenia,
5.9. Predsedníctvo najmä:

- riadi činnosť Združenia
- pripravuje rokovania Valného zhromaždenia
- schvaľuje všetky pravidelné a mimoriadne finančné výdavky Združenia
- schvaľuje rozpočet Združenia
- plní uznesenia Valného zhromaždenia
- volí a odvoláva Riaditeľa Združenia

5.10. Štatutárnym orgánom Združenia je Riaditeľ Združenia, ktorý riadi jeho činnosť, koná v mene Združenia a zastupuje Združenie navonok. Riaditeľa Združenia volí Predsedníctvo Združenia. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa bežného chodu Združenia. Rozhoduje o uzatváraní zmlúv, o nákupe a predaji hnuteľných a nehnuteľných vecí v hodnote do 350 eur na jeden úkon bez súhlasu Predsedníctva Združenia.

Čl. 6
SPRÁVNA RADA

6.1. Správna rada je orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť  v súlade s uzneseniami Valného zhromaždenia, ktorému sa za svoju činnosť zodpovedá. Správna rada dozerá na všetky úlohy súvisiace s činnosťou, financovaním a programom Združenia
6.2. Správna rada sa skladá z troch členov, volených nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov Valného zhromaždenia. Člen správnej rady vykonáva funkciu dva roky od svojho zvolenia. Členstvo v správnej rade nie je obmedzené počtom funkčných období. V Správnej rade nemôže byť žiadny zo zamestnancov Združenia, alebo osoba súčasne poberajúca finančnú odmenu od Združenia.
6.3. Predseda Správnej rady vedie zasadnutia Správnej rady, ktoré zvoláva na základe písomnej požiadavky nadpolovičnej väčšiny jej členov alebo podľa vlastného uváženia, minimálne však raz ročne. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen Správnej rady.
6.4. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6.5. Predsedu Správnej rady volí Správna rada z členov Správnej rady.
6.6. Správna rada:
- kontroluje napĺňanie základných cieľov a hospodárenie Združenia
- má právo sa podieľať na príprave programu rokovania Valného zhromaždenia
- má právo predkladať na rokovanie Valného zhromaždenia podnety o možnostiach finančných zdrojov zabezpečenia činnosti Združenia na príslušný rok
- volí a odvoláva Predsedníctvo Združenia
- kontroluje dodržiavanie stanov Združenia
- na základe písomných prihlášok rozhoduje o prijatí nových členov a predkladá Valnému zhromaždeniu svoje rozhodnutia na schválenie
- upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- predkladá správu o vykonaných revíziách a hospodárení združenia Valnému zhromaždeniu
- Správna rada združenia zvoláva valné zhromaždenie podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.

6.7. Výkon funkcie a členstvo v Správnej rade je bez nároku na odmenu.
6.8. Prvých členov správnej rady vymenúvajú zakladatelia

Čl. 7
ČLENSTVO

7.1. Členom Združenia môže byť každá osoba staršia ako 15 rokov
7.2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Správna rada a schvaluje ho Valné zhromaždenie na základe rozhodnutia Správnej rady
7.3. Členstvo, v prípade rozhodnutia o prijatí za člena podľa predchádzajúceho odseku, vzniká dňom zaplatenia jednorázového členského príspevku
7.4. Jednorázový členský príspevok je 7 eur.
7.5. Práva a povinnosti členov:

- člen má právo voliť a byť zvolený do orgánov Združenia
- členovia sa hlasovaním spolupodieľajú na prijímaní najzávažnejších rozhodnutí o zameraní a činnosti Združenia
- členovia majú právo byť prítomní na rokovaniach najvyššieho orgánu Združenia
- členovia majú právo podávať návrhy orgánom Združenia
- členovia majú právo byť informovaní o činnosti Združenia
- členovia sú povinní riadiť sa týmito stanovami a uzneseniami Valného zhromaždenia
- členovia sú povinní zaplatiť dohodnutý členský príspevok v stanovenej výške a termíne

7.6. Členstvo zaniká:

- písomným prehlásením člena o vystúpení zo Združenia,
- vylúčením –  na základe dohody Predsedu a nadpolovičnej väčšiny členov Združenia, v prípade hrubého porušenia Stanov Združenia, alebo poškodenia dobrého mena Združenia
- úmrtím

Čl. 8
ZÁKLADNÉ ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

8.1. Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8.2. Hospodárenie sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý schvaľuje Predsedníctvo Združenia
8.3. Príjmy Združenia tvoria:

- členské príspevky
- vlastný majetok a jeho výnosy
- dotácie, dary, verejné zbierky, príjmy z grantov
- príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, vrátane podnikateľskej činnosti
- výťažky z benefičných akcií
- iné príjmy

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa Združenia.

Čl. 9
ZÁNIK ZDRUŽENIA

9.1. Združenie zaniká:

- zlúčením s iným združením
- dobrovoľným rozpustením
- právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení

9.2. O zániku Združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku Združenia.

9.3. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu Združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

9.3. Všetok zostávajúci majetok Združenia musí byť použitý výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely

 

PDF stanovy