Stanovy občianskeho združenia GODOT

Čl. 1
NÁZOV, PÔSOBNOSŤ A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1.1. Názov občianskeho združenia: Godot Projekt (ďalej len Združenie)
1.2. Združenie je nezisková, nepolitická, dobrovoľná,  mimovládna organizácia.
1.3. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky. Svoju činnosť môže vyvíjať aj v inej krajine v súlade s jej právnymi predpismi.
1.4. Sídlo Združenia: Jiráskova 15, 91702, Trnava
1.5. Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

Čl. 2
POSLANIE A CIELE

2.1. Poslaním Združenia je podpora šírenia kultúrnych a umeleckých hodnôt, komunitnej angažovanosti, podpora spoluúčasti verejnosti na kultúrnom dianí, vzájomnej medziľudskej solidarity a hľadanie konštruktívnych alternatív komunitnej spolupráce s dôrazom na využívanie a prezentáciu kultúrnych hodnôt, pri plnom rešpektovaní právnych predpisov a legislatívy Slovenskej republiky.

Základnými cieľmi Združenia sú hlavne:

a) podpora komunitnej a kultúrnej angažovanosti,
b) podpora spoluúčasti verejnosti na kultúrnom dianí,
c) prezentácia a šírenie kultúrnych a umeleckých hodnôt formou kultúrnych podujatí, koncertov, prednášok, literárnych prezentácií, diskusií a tiež formou vlastného internetového vysielania, vydavateľskej činnosti, hudobných a audiovizuálnych záznamov a prostredníctvom výroby zvukových nosičov,
d) prezentácia a propagácia lokálneho aj lokálny rámec presahujúceho umenia,
e) podpora a rozvoj umeleckej kreativity,
f) podpora trvalo udržateľného rozvoja a recyklácie,
g) podpora aktivít zameraných na predchádzanie vzniku a znižovanie napätia v spoločnosti,
h) podpora informovanosti, týkajúca sa ľudských práv a slobôd,
i) aktívne vystupovanie proti ideológiam, ktorých základ spočíva v myšlienke nerovnosti a z toho prameniacej diskriminácie a upierania základných ľudských práv a slobôd jednotlivcom, skupinám a komunitám,
j) využívanie fotografie, výtvarného umenia, písaného slova, hudby, ale i iných foriem umenia na podporu svojej činnosti, ale aj iných sociálnych, enviromentálnych, kultúrnych, ľudsko-právnych a humanitárnych aktivít neziskových subjektov, ktoré na lokálnych úrovniach vyvíjajú aktivity prispievajúce k eliminácii problémových situácií a svojou činnosťou priamo reagujú na potreby,  ktoré v komunite vznikli,
k) aktívna spolupráca s umelcami, inými neziskovými subjektmi, s jednotlivcami, ktorí o to prejavia záujem a s komunitne orientovanými podnikateľskými subjektmi za účelom vzájomného spolupodielania sa na prehlbovaní medziľudskej solidarity, kultúrnej angažovanosti a na podpore všeobecne prospešných komunitných projektov.

2.2. V   záujme napĺňania poslania Združenia sa ciele Združenia zameriavajú na vykonávanie týchto činností:

a) vydavateľská činnosť (hudobné diela, knihy, časopisy, publikácie, audioknihy, audiovizuálne diela vo forme audionosičov aj aj formou online prezentácie na internete a videohry),
b) organizácia kultúrnych, edukačných, hudobných, literárnych, divadelných a diskusných podujatí,
c) nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora,
d) vysielanie prostredníctvom vlastného neziskového, nekomerčného internetového rádia,
e) prezentácia a distribúcia hudby, literárnych diel, fotografií, videohier, kníh a časopisov (prostredníctvom verejných zbierok, maloobchodného predaja a aj prostredníctvom internetu),
f) poskytovanie a prenájom svojich priestorov a vybavenia pre účely kultúrnych, diskusných a edukačných podujatí, prezentácií, prednášok a podobne,
g) organizovanie, manažment a podpora dobrovoľníckych aktivít,
h) zabezpečovanie, mediálna podpora, ozvučovanie a technický manažment kultúrnych podujatí,
i) zviditeľňovanie a prezentácia menej známych hudobníkov, audiovizuálnych umelcov, literárne orientovaných umelcov, fotografov, ilustrátorov a podobne,
j) vyhlasovanie verejných zbierok,
k) organizovanie humanitárne zameraných aktivít,
l) finančná, mediálna a informačno – propagačná podpora aktivít, formálnych aj neformálnych neziskových subjektov, ktoré svojou dobrovoľnou, neziskovou činnosťou reagujú na potreby lokálnych komunít,
m) rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora,
n) služby súvisiace s produkciou filmov, alebo videozáznamov,
o) spracovanie záznamov zvuku a obrazu,
p) producentská činnosť v oblasti hudobnej tvorby, videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby,
q) vydávanie hudobnín,
r) prijímanie, recyklácia a distribúcia starších kníh, videohier, oblečenia, hudobných nosičov, nábytku, doplnkov do domácností a ich opätovná redistribúcia za účelom získavania finančných prostriedkov pre potreby združenia, ale aj za účelom podpory aktivít iných verejnoprospešne orientovaných združení a neziskových organizácii.

Čl. 3
ORGÁNY

Orgánmi Združenia sú:

a) Valné zhromaždenie,
b) Predsedníctvo Združenia.

Štatutárnym zástupcom Združenia je Predseda Združenia.

Čl. 4
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

4.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a tvoria ho všetci členovia Združenia.
4.2. Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať o jeho rozhodnutiach.
4.3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní  zúčastní minimálne polovica jeho členov.
4.4. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
4.5. Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne Predseda Združenia písomnou, alebo elektronickou pozvánkou, zaslanou všetkým členom združenia aspoň 10 dní vopred.
4.6. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

a) prijímať a meniť stanovy Združenia,
b) voliť a odvolávať členov Predsedníctva Združenia,
c) rozhodovať o záležitostiach strategického významu
d) rozhodovať o zlúčení Združenia s iným občianskym združením, alebo o dobrovoľnom rozpustení Združenia,
e) potvrdzovať rozhodnutie Predsedníctva Združenia o vzniku členstva,
f) rozhodovať o iných záležitostiach, v ktorých si Valné zhromaždenie presadí právo rozhodovať.

Čl. 5
PREDSEDNÍCTVO ZDRUŽENIA

5.1. Predsedníctvo Združenia je výkonným orgánom Združenia, ktorý riadi jeho činnosť. Členovia Predsedníctva volia zo svojho stredu Predsedu Združenia a dvoch Koordinátorov Združenia.
5.2. Predsedníctvo Združenia realizuje všetky úlohy súvisiace s činnosťou, financovaním a programom Združenia zastupujúcich v ňom zružené komunity.
5.3. Predseda sa volí formou hlasovania. O jeho voľbe rozhoduje nadpolovičná väčšina členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov sa hlasovanie zopakuje na ďalšom, na tento účel zvolanom zasadnutí Predsedníctva, najneskôr v priebehu tridsiatich pracovných dní.
5.4. Pri voľbe Predsedu musia byť prítomní všetci členovia Predsedníctva.
5.5. Ak sa nepodarí Predsedu zvoliť ani v priebehu troch, na tento účel zvolaných zasadnutiach, rozhodne o jeho zvolení Valné zhromaždenie.
5.6. Predsedníctvo Združenia je volené a odvolávané Valným zhromaždením, ktorému sa zároveň aj zodpovedá.
5.7. Predsedníctvo Združenia sa schádza minimálne raz za 6 mesiacov,  zvoláva ho Predseda Združenia podľa potreby, alebo ak o to požiada aspoň jeden člen Predsedníctva.
5.8. Predsedníctvo Združenia rozhoduje hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas Predsedu Združenia.
5.9. Predsedníctvo najmä:

a) riadi činnosť Združenia,
b) pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,
c) schvaľuje všetky pravidelné a mimoriadne finančné výdavky Združenia,
d) schvaľuje rozpočet Združenia,
e) plní uznesenia Valného zhromaždenia,
f) rozhoduje o prijatí nových členov Združenia,
g) zabezpečuje napĺňanie základných cieľov a hospodárenie Združenia,
h) zabezpečuje dodržiavanie stanov Združenia,
i) koordinuje aktivity Združenia.

5.10. Štatutárnym orgánom Združenia je Predseda Združenia, ktorý riadi jeho činnosť, koná v mene Združenia a zastupuje Združenie navonok. Predsedu Združenia volí Predsedníctvo Združenia. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa bežného chodu Združenia. Rozhoduje o uzatváraní zmlúv, o nákupe a predaji hnuteľných a nehnuteľných vecí v hodnote do 350 eur na jeden úkon bez súhlasu Predsedníctva Združenia.
5.11. Predsedu Združenia predkladá správu o činnosti a hospodárení Združenia Valnému zhromaždeniu minimálne raz za rok.
5.14. Koordinátori Združenia dozerajú na činnosť Riaditeľa Združenia a Predsedu Združenia, upozorňujú ich na nedostatky a navrhujú opatrenia na ich odstránenie a zároveň sa priamo spolupodieľajú na koordinácii aktivít združenia.

Čl. 6
ČLENSTVO

6.1. Členom Združenia môže byť každá osoba staršia ako 15 rokov.
6.2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Predsedníctvo Združenia a schvaľuje ho Valné zhromaždenie na základe rozhodnutia Predsedníctva Združenia.
6.3. Členstvo, v prípade rozhodnutia o prijatí za člena podľa Článku 6, bodu 6.1. Stanov Združenia, vzniká dňom, v ktorý Valné zhromaždenie členstvo schváli.
6.4. Jednorazový a dobrovoľný členský príspevok je 7 eur.
6.5. Práva a povinnosti členov:

a) člen má právo voliť a byť zvolený do orgánov Združenia,
b) členovia sa hlasovaním spolupodieľajú na prijímaní najzávažnejších rozhodnutí o zameraní a činnosti Združenia,
c) členovia majú právo byť prítomní na rokovaniach najvyššieho orgánu Združenia,
d) členovia majú právo podávať návrhy orgánom Združenia,
e) členovia majú právo byť informovaní o činnosti Združenia,
f) členovia sú povinní riadiť sa týmito Stanovami Združenia a uzneseniami Valného zhromaždenia.

6.6. Členstvo zaniká:

a) písomným prehlásením člena o vystúpení zo Združenia,
b) vylúčením – na základe dohody Predsedu Združenia, Predsedu Združenia a nadpolovičnej väčšiny členov Združenia, v prípade hrubého porušenia Stanov Združenia, alebo poškodenia dobrého mena Združenia.
c) úmrtím

Čl. 7
ZÁKLADNÉ ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

7.1. Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7.2. Hospodárenie sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý schvaľuje Predsedníctvo Združenia.
7.3. Príjmy Združenia tvoria:

a) členské príspevky,
b) vlastný majetok a jeho výnosy,
c) dotácie, dary, verejné zbierky, príjmy z grantov,
d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, vrátane podnikateľskej činnosti,
e) výťažky z benefičných akcií,
f) iné príjmy.

7.4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa Združenia.
7.5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže Združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením svojich cieľov, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a Stanovami Združenia.

Čl. 8
ZÁNIK ZDRUŽENIA

8.1. Združenie zaniká:

a) zlúčením s iným združením,
b) dobrovoľným rozpustením,
c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení.

8.2. O zániku Združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku Združenia.
8.3. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu Združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.
8.3. Všetok zostávajúci majetok Združenia musí byť použitý  výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely.